Nhiều ưu tiên về thủ tục hải quan cho DN xuất nhập khẩu

Nhiều ưu tiên về thủ tục hải quan cho DN xuất nhập khẩu

Nhiều ưu tiên về thủ tục hải quan cho DN xuất nhập khẩu

Nhiều ưu tiên về thủ tục hải quan cho DN xuất nhập khẩu

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh...; quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trong đó, Bộ đề xuất chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp.
 

 

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng chế độ ưu tiên gồm: Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; đại lý làm thủ tục hải quan; tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa để thực hiện dự án đầu tư trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trước khi cấp phép đầu tư đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản.

Các đối tượng trên sẽ được hưởng chế độ ưu tiên như: Miễn kiểm tra chứng từ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa; thông quan bằng tờ khai chưa hoàn chỉnh; ưu tiên thứ tự làm thủ tục hải quan; ưu tiên trong kiểm tra chuyên ngành; thủ tục thuế; thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ; kiểm tra sau thông quan.

Cụ thể, các đối tượng được ưu tiên sẽ được miễn kiểm tra chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật.

Bên cạnh đó, các đối tượng ưu tiên được làm thủ tục hải quan bằng tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan của cơ quan hải quan. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, người khai hải quan cập nhật dữ liệu và các chứng từ có liên quan thuộc hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 24 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan của cơ quan hải quan.

Trường hợp Hệ thống dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan gặp sự cố hoặc tạm dừng hoạt động, doanh nghiệp được làm thủ tục hải quan bằng Tờ khai hải quan giấy theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, người khai hải quan nộp bộ hồ sơ hải quan hoàn chỉnh cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai. Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hướng dẫn doanh nghiệp ưu tiên cập nhật dữ liệu tờ khai hải quan.

Ưu tiên thứ tự làm thủ tục hải quan

Theo dự thảo, các đối tượng ưu tiên được cơ quan hải quan ưu tiên kiểm tra thực tế hàng hóa trước bằng máy soi đối với trường hợp kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá tuân thủ khai báo hải quan. Trường hợp doanh nghiệp gặp vướng mắc trong khâu thông quan, Chi cục Hải quan có trách nhiệm trả lời doanh nghiệp bằng văn bản trong thời gian 8 giờ làm việc kể từ thời điểm phát sinh vướng mắc.

Bên cạnh đó, những đối tượng này cũng được cơ quan hải quan ưu tiên kiểm tra trước, giám sát trước trong khâu giám sát hải quan. Trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu xem hàng hóa trước hoặc lấy mẫu thì được ưu tiên làm thủ tục xem hàng trước, lấy mẫu trước. Được cơ quan kinh doanh cảng, kho bãi ưu tiên xếp dỡ, giao nhận hàng hóa trước.

Đối với thủ tục thuế, đối tượng ưu tiên được hoàn thuế trước, kiểm tra sau. Căn cứ trên kết quả tự tính toán của doanh nghiệp, cơ quan hải quan kiểm tra tính phù hợp về hồ sơ. Thời gian ra quyết định hoàn thuế không quá 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp. Đồng thời, được nộp báo cáo quyết toán đối với hàng hóa nhập gia công, nhập sản xuất xuất khẩu trong thời gian 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính của doanh nghiệp. Căn cứ báo cáo quyết toán của doanh nghiệp, cơ quan hải quan nhập dữ liệu vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định và thực hiện kiểm tra sau.

Các đối tượng này cũng được ưu tiên khi thực hiện các thủ tục về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ; nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng phục vụ sản xuất của doanh nghiệp mua từ kho ngoại quan được thực hiện nhập khẩu hàng hóa trước, khai hải quan sau theo quy định. Được ưu tiên miễn kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật…

Theo Báo Điện tử Chính phủ

Từ khóa: